Về Lee Kum Kee - Những giá trị cốt lõi định hướng sứ mệnh của chúng tôi

Về Lee Kum Kee

Những giá trị cốt lõi định hướng sứ mệnh của chúng tôi

Một nền tảng vững chắc cho di sản kéo dài hàng thế kỷ

Giá trị cốt lõi của chúng tôi
Tầm nhìn của chúng tôi
Ở đâu có người ở đó có Lee Kum Kee

Nhiệm vụ của chúng tôi
Quảng bá ẩm thực Trung Quốc trên toàn thế giới


Những giá trị cốt lõi
- Thực tiễn
- Liêm chính
- Tinh thần kinh doanh liên tục
- "Si Li Ji Ren" (Quan tâm đến lợi ích của người khác)
- Mang lại lợi ích cho cộng đồng
- Chia sẻ hoa trái thành công