Authentic Asian Sauces

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Các điều khoản và điều kiện

"Chúng tôi" hoặc "chúng tôi" có nghĩa là bất kỳ công ty con, chi nhánh và công ty liên kết nào của Lee Kum Kee (sau đây được gọi chung là "Công ty"). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này vì chúng áp dụng cho việc bạn sử dụng trang Internet này (Trang web). Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian bằng cách cập nhật bài đăng này. Các điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng.

2. Đăng ký

a) Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi để truy cập các phần nhất định của Trang web (Cổng thông tin con). Nơi bạn được yêu cầu đăng ký:

i. bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và mới nhất; và

ii. bạn phải bảo vệ bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn; và

iii. bạn cho phép chúng tôi giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng Trang web với tên người dùng và mật khẩu của bạn đều là bạn hoặc được ủy quyền hành động thay bạn.

b. Bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng một số Cổng phụ có thể bị điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo tương ứng và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó:

i. sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Cổng phụ như vậy ngoài các Điều khoản Sử dụng này; và

ii. sẽ chiếm ưu thế so với các Điều khoản Sử dụng này trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào.

3. Dịch vụ 

a) Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình và có hoặc không cần thông báo:

i. thay đổi Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web (bao gồm bất kỳ Cổng phụ nào mà bạn được yêu cầu đăng ký); 

ii. sửa đổi hoặc ngừng Trang web này, bất kỳ phần nào của Trang web và các dịch vụ có sẵn trên đó mà không cần thông báo.

4. Nội dung trang web

a)  Bạn thừa nhận rằng Nội dung trên Trang web tuân theo bản quyền và có thể là các quyền sở hữu trí tuệ khác (Quyền sở hữu trí tuệ). Trừ khi bạn được pháp luật cho phép rõ ràng, bạn không được tự mình tham gia hoặc cho phép bất kỳ người nào khác, để:

i. bán, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, hiển thị, trình diễn công khai, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên, đăng lại hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc là

ii. sử dụng bất kỳ Nội dung nào trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào; or

iii. thiết kế trái ngược bất kỳ Nội dung nào bao gồm phần mềm có thể tải xuống; or

iv. nếu không thì vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào trong việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào.

b) Bạn không thực hiện điều gì trên hoặc liên quan đến Trang web sẽ chuyển giao bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào cho bạn hoặc cấp phép cho bạn thực hiện bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào trừ khi điều này được tuyên bố rõ ràng.

5. Bạn cam kết không sử dụng trang web để:

a) tải lên, đăng, gửi email, đề nghị hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền (độc quyền, hợp đồng hoặc ủy thác) để truyền tải hoặc bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng hoặc có thể bị phản đối khác;

b) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bằng cách truyền tải mọi Nội dung giả mạo hoặc thao túng thông qua việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào;

c) tải lên, đăng, gửi email, chào hàng hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu độc quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền của bất kỳ bên nào;

d) tải lên, đăng, gửi email, chào hàng hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, "thư rác", "thư rác", "thư dây chuyền", "sơ đồ kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác, ngoại trừ các tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại như vậy được chúng tôi ủy quyền rõ ràng bằng văn bản;

e) tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác có thể làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của Trang web và / hoặc phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông cấu thành chúng;

f) can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng thông qua các Dịch vụ được cung cấp, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng đó;

g) thu thập hoặc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân về những Người dùng khác.

Bạn thừa nhận rằng Trang web này không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với việc sàng lọc trước Nội dung, nhưng Trang web này có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình để từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào có sẵn qua Dịch vụ. Không giới hạn quyền đã nói, Trang web này có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào, theo ý kiến của mình, vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc những điều khác, theo ý kiến của mình, có thể bị phản đối.

6. Liên kết và Quảng cáo

a) Chúng tôi chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với Trang này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ trang nào ngoài trang hoặc bất kỳ trang nào khác được liên kết với Trang này (bao gồm nhưng không giới hạn các trang được liên kết thông qua quảng cáo hoặc thông qua bất kỳ công cụ tìm kiếm nào).

b) Một số liên kết xuất hiện trên Trang web được tạo tự động và có thể gây khó chịu hoặc không thích hợp cho một số người. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là chúng tôi xác nhận trang web được liên kết và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kết.

7. Việc sử dụng trang web có rủi ro riêng của bạn

a) Bạn sử dụng Trang web với rủi ro của bạn. Bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm cả việc phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ Nội dung nào. Đặc biệt, khi thông tin liên quan đến công ty, đầu tư hoặc chứng khoán được cung cấp trên hoặc qua Trang web, thông tin đó chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập của riêng mình đối với bất kỳ Nội dung nào.

b) Chúng tôi cố gắng cung cấp một Trang web tiện lợi và hoạt động, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng Nội dung sẽ không có lỗi hoặc Trang web hoặc máy chủ vận hành nó không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác.

c) Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để duy trì Nội dung, nhưng chúng tôi không cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc bảo trì cho Nội dung. Chúng tôi khuyến khích bạn giữ lại các bản sao lưu của Nội dung bạn Đăng lên, duy trì hoặc sử dụng với Trang web.

d) Nếu việc sử dụng Trang web của bạn dẫn đến nhu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế tài sản, vật liệu, thiết bị hoặc dữ liệu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí đó.

e) Không giới hạn các quy định trên, mọi thứ trên Trang web được cung cấp cho bạn "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về tính phù hợp đối với mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm. Chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố và bảo đảm trong phạm vi tối đa cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào.

f) Nếu một cơ quan tài phán không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý theo đoạn (e) nhưng cho phép các giới hạn ở mức tối đa nhất định thì chúng tôi giới hạn các bảo đảm của mình trong phạm vi đó.

8. Giới hạn trách nhiệm

a) Trong phạm vi được pháp luật cho phép, không bên nào, kể cả Công ty, tham gia vào việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc gián tiếp, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu, mất lợi nhuận, thiện chí, mặc cả hoặc cơ hội hoặc mất đi khoản tiết kiệm dự kiến do bạn truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web và Nội dung, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai phạm, sơ suất hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và có hay không chúng tôi biết về khả năng thiệt hại như vậy.

b) Nếu một cơ quan tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm theo khoản (a) nhưng cho phép giới hạn ở một mức độ tối đa nhất định thì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi được giới hạn trong phạm vi đó.

9. Huỷ bỏ

a) Khi bạn được yêu cầu đăng ký với chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký đó bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi có thể hủy đăng ký của bạn nếu bạn không truy cập Trang web trong một khoảng thời gian dài, hoặc nếu chúng tôi tin hợp lý rằng bạn đã vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, hành động không nhất quán với văn bản hoặc tinh thần của thỏa thuận này, hoặc đã vi phạm quyền của chúng tôi hoặc những quyền của một bên khác.

b) Các quy định của Điều khoản và Điều kiện này có tên "Việc sử dụng Trang web là rủi ro của bạn", "Giới hạn trách nhiệm" và "Điều khoản chung" sẽ vẫn có hiệu lực sau khi bạn hủy đăng ký hoặc chấm dứt thỏa thuận này.

10. Thông báo

a) Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo cần thiết nào bằng cách đăng chúng trên Trang web. Bạn đồng ý:

i. để kiểm tra Trang web cho các thông báo; và

ii. rằng bạn sẽ được xem là đã nhận được thông báo khi nó được cung cấp cho bạn bằng cách đăng trên Trang web.

11. Các quy định chung

a) Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này được coi là không thể thi hành, phần không thể thi hành sẽ có hiệu lực ở mức độ cao nhất có thể và phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Hồng Kông. Bạn không thể hủy bỏ quyền tài phán duy nhất của tòa án Hồng Kông.

b) Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho chúng tôi, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi, khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí pháp lý và kế toán hợp lý, cáo buộc hoặc kết quả từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc Nội dung hoặc việc bạn vi phạm thỏa thuận này.


Nội dung bao gồm những thứ mà bạn có thể thấy, đọc, nghe, tải xuống hoặc truy cập trên hoặc qua Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở tin nhắn, tệp, dữ liệu, phần mềm, hình ảnh, ảnh chụp, minh họa, văn bản và các tài liệu khác).

12. Riêng tư

a) Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được Công ty xử lý do bạn sử dụng Trang web (ví dụ: khi bạn đăng ký với Trang web). Khi điều này xảy ra, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và Công ty’s Chính sách bảo mật.

Điều khoản sử dụng này được viết bằng tiếng Anh. Trong phạm vi phiên bản đã dịch trái với Chính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.