Authentic Asian Sauces

- Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Một nền tảng vững chắc cho di sản kéo dài hàng thế kỷ

Giá trị cốt lõi của chúng tôi
Tầm nhìn của chúng tôi
Ở đâu có người ở đó có Lee Kum Kee

Sứ mệnh của chúng tôi
Quảng bá ẩm thực Trung Quốc trên toàn thế giới


Gía trị cốt lõi
- Thực tiễn
- Liêm chính
- Tinh thần kinh doanh liên tục
- "Si Li Ji Ren" (Quan tâm lợi ích của người khác)
- Mang lại lợi ích cho cộng đồng
- Chia sẻ hoa trái thành công